Algemene voorwaarden

Van Power 4 You gevestigd te Eindhoven aan de Feijenhof 2A

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die met Power 4 You worden aangegaan zowel voor diensten als voor verhuur van materialen en kunnen slechts buiten toepassing blijven, indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. Totstandkoming
2.1 Het doen van offerte door Power 4 You is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren. De overeenkomst is eerst tot stand gekomen, zodra Power 4 You de opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan de opdrachtgever, dan wel Power 4 You met de feitelijke uitvoering daarvan is begonnen.
2.2 Opdrachten aangenomen door medewerkers van Power 4 You zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Power 4 You. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Prijzen
3.1 Tenzij anders vermeld, zijn prijzen gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten.
3.2 Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Power 4 You gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de totstandkoming van de overeenkomst moeten worden gemeld.
3.3 De in de opdracht genoemde prijzen zijn exclusief bijkomende kosten voor meerwerk en BTW.
3.4 Huurprijzen zijn – tenzij anders overeengekomen – exclusief bediening, transport, opstelling en aansluiting en BTW.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Niet, niet tijdige of ondeugdelijke nakoming geeft aan de opdrachtgever geen recht schadevergoeding te vorderen, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van Power 4 You.
4.2 In de overige gevallen aanvaardt Power 4 You in principe enkel aansprakelijkheid voor directe schade. Voor indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade, is Power 4 You slechts aansprakelijk voor zover die schade in redelijkheid voor haar rekening dient te komen.
4.3 De schadevergoedingsplicht welke op Power 4 You rust ingevolge de voorgaande bepalingen, wordt beperkt tot het bedrag waartoe haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

5. Overmacht/ontbinding
5.1 Onder overmacht aan de zijde van Power 4 You wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, het niet, vertraagd of niet volledig c.q. deugdelijk leveren aan Power 4 You van bij derden bestelde zaken of diensten, staking, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storing in het bedrijf van Power 4 You, alsmede iedere omstandigheid buiten de macht van Power 4 You B onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien B die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
5.2 Mocht Power 4 You als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd.
5.3 In geval van overmacht heeft Power 4 You het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn de daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende schade te vergoeden.

6. Betaling
6.1 Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is B zonder dat enige ingebrekestelling is vereist B de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening.
6.2 Eventueel door opdrachtgever ingediende tegenvorderingen welke door Power 4 You betwist, kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op het factuurbedrag worden vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd.
6.3 Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum door Power 4 You te zijn ontvangen. Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijn wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

7. Buitengerechtelijke incassokosten
Door Power 4 You te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

8. Boete
Wordt de huurtermijn overschreden, dan is de huurder per dag naast de huurprijs een onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete verschuldigd gelijk aan het dubbele van de huurprijs onverminderd het recht van Power 4 You schadevergoeding te vorderen.

9. Algemeen
9.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een goede aarding van de aggregaten conform de plaatselijk geldende regels.
9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd zijn rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om zelf van het gehuurde gebruik te maken op de daarvoor aangegeven locatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal de opdrachtgever Power 4 You per ommegaande hierover informeren.
9.4 De opdrachtgever zal Power 4 You te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens behoudt Power 4 You zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technische inspectie en onderhoud, waarbij Power 4 You voor vervangende materialen zorgdraagt.

10. Annulering
In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever minder dan 24 uren voor het overeengekomen aanvangstijdstip, blijft het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang, blijft 50% van het huurbedrag verschuldigd.

11. Geschillen en toepasselijk recht
11.1 Het Nederlandse recht is bij uitsluiting van toepassing.
11.2 Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen, tenzij zij tot de competentie van de sector Kanton behoren, uitsluitend worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te >s-Hertogenbosch.