ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN POWER 4 YOU V. 2022.1

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. ‘Power 4 You’: Power 4 You BV.
B. ‘algemene voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden van Power 4 You.
C. ‘afnemer’: de contractspartij van Power 4 You. Deze partij kan koper van za ken en/of kan opdrachtgever van Power 4 You zijn.
D. ‘schriftelijk’: hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail. E. ‘aanbod’: de door een afnemer aan Power 4 You gegeven opdracht, bestelling of reservering.
F. wanneer in de algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘koop/afname van zaken’ of een vervoeging daarvan of variant daarop dan wordt daarmee be doeld zowel de koop/levering van zaken als de afname/levering van diensten of een combinatie van beide.

2. Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van aan Power 4 You gelieerde (rechts)personen, de (middellijk) bestuurders, aandeelhouders en vennoten van Power 4 You alsmede ten behoeve van alle voor Power 4 You werk zame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaar den een beroep doen als ware zij Power 4 You.

3. Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming overeenkomst
3.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Power 4 You en afnemer, waaronder op overeenkomsten waarbij zaken aan afne mer verkocht worden of zaken in zijn opdracht gerepareerd of onderhouden wor den en het leveren van daarmee samenhangede diensten aan afnemer. Op over eenkomsten waarbij zaken aan afnemer verhuurd worden en daarmee samenhan gende diensten geleverd worden, zijn de algemene huurvoorwaarden van Power 4 You van toepassing.

3.2. Tussen Power 4 You en afnemer komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Power 4 You dit aan afnemer schriftelijk heeft bevestigd, dan wel op met moment dat Power 4 You een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

4. Prijzen
Alle prijzen van Power 4 You zijn, tenzij anders vermeld, exclusief B.T.W., brandstof- , transport-, service-, onderhouds-, reparatie- en verzekeringskosten.

5. Technische eisen
5.1. Indien de overeenkomst tussen afnemer en Power 4 You door Power 4 You gedeeltelijk of geheel in het buitenland moet worden uitgevoerd, dan is afnemer verplicht dit voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst aan Power 4 You te melden. Zaken die door Power 4 You worden geleverd mogen niet buiten
Europa gebruikt worden in verband met art. 14.1 (Aansprakelijkheid).

5.2. Power 4 You is slechts bekend met de algemene Nederlandse voorschriften en normen ten aanzien van het verkochte. Zij is niet bekend met voorschriften en/of technische vereisten die specifiek gelden voor afnemer of de branche van afnemer of met buitenlandse voorschriften of normen en afnemer is ervoor verant woordelijk dat Power 4 You voldoet aan deze toepasselijke voorschriften en/of nor men. Technische eisen die door afnemer aan de uitvoering van een opdracht en aan de te leveren zaken worden gesteld en die afwijken van de in de branche ge bruikelijke eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door afnemer nadruk kelijk te worden gemeld.

6. Uitvoering van de overeenkomst 

6.1. Alle opdrachten van afnemer worden met terzijdestelling van art. 7:404 en  7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Power 4  You. Power 4 You bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden  worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt Power 4 You 

op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij  zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwij zingen van afnemer, mits dit naar het oordeel van Power 4 You bevorderlijk is voor  een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. 

6.2. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Power 4 You aan geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan afnemer redelijkerwijs behoort te be grijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig  aan Power 4 You worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeen komst benodigde gegevens niet tijdig aan Power 4 You zijn verstrekt, heeft Power  4 You het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan afnemer in rekening te brengen.

6.3. Power 4 You is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan  doordat Power 4 You is uitgegaan van door afnemer verstrekte onjuiste en/of on volledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was  of behoorde te zijn. 

7. Levering en klachten 

7.1. Levering van gekochte zaken vindt plaats door terbeschikkingstelling op een  locatie van Power 4 You.  

7.2. Transport door Power 4 You van gekochte zaken naar afnemer vindt plaats  voor rekening en risico van afnemer. Afnemer kan zich tegen deze risico’s verzeke ren. Bij aflevering bij afnemer op locatie vindt de juridische levering plaats op het  moment dat de gekochte zaken het depot van Power 4 You verlaten.

7.3. Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop  deze aan hem worden geleverd. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met  het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan  zullen de zaken worden getransporteerd en opgeslagen, bij Power 4 You of een  derde, op kosten en voor risico van afnemer.  

7.4. Levertijden worden door Power 4 You altijd bij benadering vastgesteld, tenzij  uitdrukkelijk anders overeengekomen. Levertijden vangen pas aan wanneer over  alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie,  waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en specificaties, in het bezit  van Power 4 You zijn, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan  de overige voorwaarden voor uitvoering en/of Aflevering is voldaan. Bij vertraagde Aflevering dient afnemer Power 4 You altijd schriftelijk in gebreke te  stellen en een redelijke hersteltermijn te geven voordat verzuim intreedt. De rede lijke hersteltermijn is tenminste drie weken. Power 4 You is gehouden tot vergoe ding van de schade die afnemer lijdt vanaf het moment waarop Power 4 You in  verzuim verkeert ter zake de tijdige Aflevering. Bij vertraagde Aflevering is ieder  recht van afnemer op enige vergoeding van Power 4 You beperkt tot een max. van  1% van onze factuurwaarde, tenzij het te laat geleverde of uitgevoerde een indivi dueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan betrof,  in welk geval vergoeding beperkt is tot 1% van de factuurwaarde daarvan. Dit recht op vergoeding vervalt binnen één jaar nadat Power 4 You in verzuim is geraakt.

7.5. Het is Power 4 You toegestaan verkochte zaken in gedeelten (af) te leveren.  Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de za ken in gedeelten worden (af)geleverd, is Power 4 You bevoegd elk gedeelte afzon derlijk te factureren. 

7.6. Klachten over geleverde zaken en verrichte werkzaamheden en diensten die nen binnen 14 dagen na ontdekking, en uiterlijk binnen 1 jaar nadat resp. de zaken  hadden moeten zijn geleverd en de werkzaamheden of diensten hadden moeten  zijn voltooid, schriftelijk te worden gemeld aan Power 4 You, op straffe van verval  van recht. Als Power 4 You blijkt dat een klacht gegrond is dan kan Power 4 You,  naar haar keuze: de koopsom of een vergoeding (terug)betalen; de werkzaamhe den/diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen of; de zaken/ diensten als nog leveren tenzij dit inmiddels voor afnemer zinloos is geworden. Dit laatste dient  door afnemer gemotiveerd aangetoond te worden. Als Power 4 You aansprakelijk  is voor schade van afnemer dan geldt telkens art. 14 (Aansprakelijkheid).


 

8. Wijzigingen in de te leveren zaken
Abraham is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen – in de te leveren zaken, de verpakking of bijbeho rende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbe tering betekenen.

9. Wijziging van de overeenkomst
9.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoor lijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.

9.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aan gevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering aan de zijde van Power 4 You daardoor worden beïnvloed. Power 4 You zal afnemer zo spoedig mogelijk hier van op de hoogte stellen.

9.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwali tatieve consequenties heeft, zal Power 4 You afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Power 4 You daarbij aangeven in hoe verre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
10.1. Power 4 You behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan afnemer geleverde en te leveren zaken ter zake van vorderingen betreffende de tegenpres tatie voor door Power 4 You aan afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

10.2. Door Power 4 You afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigen domsvoorbehoud vallen, mogen niet door afnemer worden verwerkt of doorver kocht, zelfs niet in de normale bedrijfsuitoefening van afnemer.

10.3. Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Power 4 You gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij afnemer of derden die zaak voor afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

10.4. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud van Power 4 You ge leverde zaken te voorzien van aanduidingen dat deze zaken geleverd zijn via en dus eigendom zijn van Power 4 You, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat alle bij afnemer aanwezige zaken van diezelfde soort in eigendom toebehoren aan Power 4 You, behoudens tegenbewijs van afnemer.

10.5. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud van Power 4 You gele verde zaken tegen de risico’s van brand, ontploffing, diefstal, storm- en water schade te verzekeren, en zodanig dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook betrekking heeft op zaken van (po tentiële) belanghebbende derden. Het is afnemer niet toegestaan eventuele aan spraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in deze bepa ling aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de bedoelde zaken treden in de plaats van die zaken.

10.6. Afnemer is jegens Power 4 You gehouden om voor alle bestaande en alle toe komstige vorderingen van Power 4 You op afnemer, uit welke hoofde ook, op eer ste verzoek van Power 4 You, (aanvullende) zekerheid te stellen, zodat Power 4 You doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben.

11. Betaling
11.1. Facturen van Power 4 You dienen door afnemer binnen 14 dagen na de fac tuurdatum te worden betaald.

11.2. Door afnemer gedane betalingen strekken – zelfs indien afnemer bij de beta ling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kos ten, dan op opeisbare facturen ter zake waarvan het eigendomsvoorbehoud reeds
vervallen is, en ten slotte op de facturen die het langst open staan.

11.3. Indien afnemer in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Power 4 You rus tende betalingsverplichting dan is afnemer over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente plus 4%, met een minimum van 12% per jaar.

11.4. Power 4 You en alle aan Power 4 You gelieerde (rechts)personen zijn (ook onderling) steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van afnemer te vorderen hebben te verrekenen met een eventuele tegenvordering van afnemer. Afnemer is zonder toestemming van Power 4 You niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op Power 4 You te verrekenen. Afnemer is niet bevoegd om zijn beta
lingsverplichting jegens Power 4 You op te schorten. Afnemer komt jegens Power 4 You geen enkel opschortingsrecht toe.

12. Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding

 

12.1. Alle vorderingen van Power 4 You op afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in dien:
− afnemer in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen je gens Power 4 You;
− na het sluiten van de overeenkomst aan Power 4 You ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat afnemer niet aan zijn ver plichtingen zal voldoen;
− afnemer in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn (huis)bank;
− de aanvraag van de surseance, het faillissement of een (vorm van) schuldsa nering van afnemer of een beslag ten laste van afnemer op een substantieel deel van de goederen van afnemer of op zaken die zich onder afnemer bevin den en die in eigendom aan Power 4 You toebehoren.

12.2. In de genoemde gevallen is Power 4 You bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

12.3. Indien de surseance, het faillissement of een (vorm van) schuldsanering van afnemer wordt aangevraagd of uitgesproken of een beslag wordt gelegd ten laste van afnemer op een substantieel deel van de goederen van afnemer of op zaken die zich onder afnemer bevinden is afnemer verplicht terstond afnemer hiervan op de hoogte te brengen.

13. Incassokosten
13.1. Indien afnemer in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Power 4 You rus tende betalingsverplichting dan is afnemer, na één betalingsherinnering van Power 4 You, gehouden de buitengerechtelijke kosten van Power 4 You te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 500,00, onverminderd het bedrag van een proceskostenveroordeling bij in vordering in rechte na betwisting.

13.2. Afnemer is jegens Power 4 You de door Power 4 You gemaakte gerechtelijke kosten ter verkrijging van betaling verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover afnemer aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

14. Aansprakelijkheid
14.1. Power 4 You is verzekerd voor aan derden toegebrachte schade, tot een maxi mumbedrag van € 2.500.000,00 per gebeurtenis, met een maximum van € 5.000.000,00 per jaar. De verzekering is geografisch beperkt tot Europa. Voor spe cifieke door de verzekeraar gedefinieerde categorieën van zaken/diensten kunnen lagere maximumbedragen per gebeurtenis gelden.

14.2. Alle aansprakelijkheid van Power 4 You als gevolg van een gebeurtenis, waar bij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één Gebeurtenis, is be perkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering , vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering ter zake een Gebeurtenis in enig geval geen dekking biedt of de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Power 4 You beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de prestatie van Power 4 You gedu rende het tijdsvlak waarin de Gebeurtenis plaatsvond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individuali seerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal de factuurwaarde daarvan.

14.3. Aan de zijde van afnemer komt niet voor vergoeding in aanmerking:
− bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
− schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen Power 4 You die niet met de leiding van het bedrijf belast zijn.

14.4. Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Power 4 You en al dan niet impliciet door Power 4 You gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roeke loosheid van Power 4 You.

14.5. Power 4 You is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van der den namens afnemer te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomin gen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat Power 4 You op die derde weet te verhalen.

14.6. Afnemer vrijwaart Power 4 You voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeit uit de door Power 4 You uitgevoerde overeenkomst, in dien en voor zover Power 4 You voor een dergelijke aanspraak niet ook jegens af nemer aansprakelijk is of de aanspraak – gecumuleerd met een eventuele aan spraak van afnemer – de in deze algemene voorwaarden genoemde maximum-aan spraak overtreft. Afnemer is dan gehouden ook alle door Power 4 You in dit verband
geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.

14.7. Iedere rechtsvordering van afnemer jegens Power 4 You vervalt na één jaar nadat afnemer daarmee bekend werd en/of afnemer diens rechtsvordering jegens Power 4 You geldend kon maken.

15. Overmacht
15.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Power 4 You die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan Power 4 You kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden val len: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Power 4 You afhanke lijk is; sluiting op last van de overheid; stakingen of werkonderbrekingen; het weer; groot en klein molest; aardbevingen; brand; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of dien sten; wegblokkades; en import- of handelsbeperkingen.

15.2. Power 4 You heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Power 4 You haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Power 4 You opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de ver plichtingen door Power 4 You niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

15.4. Als Power 4 You bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonder lijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. lever
bare deel geen zelfstandige waarde heeft.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen Power 4 You en afnemer is onderworpen aan het Ne derlands recht. Toepasselijkheid van het CISG is uitgesloten. Eventuele geschillen ter zake de overeenkomst tussen Power 4 You en afnemer dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de overeenkomst, zo als bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde be talingen, en ongegronde verrijkingen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter en meer specifiek, behoudens toepasselijkheid van art. 93 Rv, de bevoegde rechter te Breda. Power 4 You blijft echter bevoegd afnemer te dag
vaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van afnemer.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN POWER 4 YOU V. 2022.1

1. Definities
In deze algemene huurvoorwaarden wordt verstaan onder:
A. ‘Power 4 You’: Power 4 You BV
B. ‘algemene huurvoorwaarden’: de onderhavige algemene huurvoorwaarden van Power 4 You.
C. ‘huurder’: de contractspartij van Power 4 You. Deze partij kan zaken huren van Power 4 You en/of kan huurder van Power 4 You zijn.
D. ‘schriftelijk’: hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail. E. ‘aanbod’: de door een huurder aan Power 4 You gegeven opdracht, bestelling of reservering.
F. ‘huurperiode’: de periode zoals gedefinieerd in art. 8 (Huurperiode).

2. Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de (middellijk) bestuurders, aandeelhouders en vennoten van Power 4 You alsmede ten behoeve van alle voor Power 4 You werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden en aan Power 4 You gelieerde (rechts)personen. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Power 4 You. 

3. Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming overeenkomst
3.1. De algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Power 4 You en huurder, waaronder op overeenkomsten betreffende ver huur van zaken en het leveren van daarmee samenhangende diensten aan huurder. Op overeenkomsten waarbij zaken aan huurder verkocht worden of zaken in zijn opdracht gerepareerd of onderhouden worden en het leveren van daarmee samen hangende diensten aan huurder, zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Power 4 You van toepassing.

3.2. Tussen Power 4 You en huurder komt een overeenkomst tot stand, zodra Power 4 You dit aan huurder schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Power 4 You een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

4. Prijzen
4.1. Alle prijzen van Power 4 You zijn, tenzij anders vermeld, exclusief B.T.W., brandstof-, transport-, service-, onderhouds-, reparatie- en verzekeringskosten.

4.2. Indien partijen een maximaal aantal gebruiksuren overeenkomen en de ge huurde zaken gedurende de huurperiode een groter aantal uren worden gebruikt, dan dient huurder Power 4 You daarvan terstond in kennis te stellen en is huurder de daarmee overeenstemmende hogere prijs aan Power 4 You verschuldigd.

5. Technische eisen
5.1. Als de door Power 4 You verhuurde zaken buiten Nederland worden gebruikt, dan is huurder verplicht om hiervan bij voorbaat bij Power 4 You melding te maken. Zaken die door Power 4 You worden verhuurd mogen niet buiten Europa gebruikt worden i.v.m. art. 17.1 (Aansprakelijkheid). 

5.2. Power 4 You is slechts bekend met de algemene Nederlandse voorschriften en normen ten aanzien van het verhuurde. Zij is niet bekend met voorschriften en/of technische vereisten die specifiek gelden voor huurder of de branche van huurder of met buitenlandse voorschriften of normen en huurder is ervoor verant woordelijk dat Power 4 You voldoet aan deze toepasselijke voorschriften en/of nor
men. Technische eisen die door huurder aan de uitvoering van een opdracht en aan de te huren zaken worden gesteld en die afwijken van de in de branche gebruike lijke eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door huurder nadrukkelijk te worden gemeld.

6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Alle opdrachten van huurder worden met terzijdestelling van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Power 4 You. Power 4 You bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt Power 4 You op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwij zingen van huurder, mits dit naar het oordeel van Power 4 You bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.

6.2. Huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Power 4 You aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Po wer 4 You worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Power 4 You zijn verstrekt, heeft Power 4 You het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertra ging voortvloeiende kosten aan huurder in rekening te brengen.

6.3. Power 4 You is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Power 4 You is uitgegaan van door huurder verstrekte onjuiste en/of on volledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

7. Terbeschikkingstelling van het gehuurde
7.1. De terbeschikkingstelling van gehuurde zaken vindt plaats op de locatie van Power 4 You.

7.2. Transport van gehuurde zaken naar huurder vindt plaats voor rekening en ri sico van huurder. Huurder kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

7.3. Huurder is verplicht de gehuurde zaken aan te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd of aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien huurder dit weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de bezorging, dan zullen de zaken worden getransporteerd en opgeslagen voor de overeengekomen duur van de (huur)overeenkomst, bij Power 4 You of een derde, op kosten en voor risico van huurder.

7.4. Het moment waarop de gehuurde zaken ter beschikking worden gesteld en/of bezorgd en/of de termijn waarbinnen de diensten worden geleverd wordt door Power 4 You bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Power 4 You gaat bij de vaststelling ervan uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar dan bekend zijn. Bij niet-tijdige terbeschikkingstelling of uitvoering dient huurder Power 4 You altijd schriftelijk in gebreke te stellen.

7.5. Het is Power 4 You toegestaan verhuurde zaken in gedeelten te bezorgen. Dit geldt niet indien een deelbezorging geen zelfstandige waarde heeft. Indien de za ken in gedeelten ter beschikking worden gesteld, is Power 4 You bevoegd elk ge deelte afzonderlijk te factureren.

8. Huurperiode
8.1. De huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengeko men of op het moment dat de gehuurde zaken aan huurder ter beschikking worden gesteld in de zin van art. 7.1 (Terbeschikkingstelling) indien dit laatste moment eer der plaatsvindt.
8.2. Bij terbeschikkingstelling door Power 4 You op locatie van huurder of op een externe locatie door huurder aangewezen, wordt de huurperiode geacht te zijn aangevangen op het moment dat de verhuurde zaken het depot van Power 4 You verlaten.
8.3. De huurperiode eindigt op de overeengekomen einddatum of op de datum en het tijdstip waarop de gehuurde zaken door huurder aan Power 4 You worden geretourneerd indien dit laatste moment later plaatsvindt.

9. Wijzigingen in de te leveren zaken/ verstrekte diensten
Abraham is bevoegd zaken te verhuren die afwijken van hetgeen is overeengeko men indien het betreft wijzigingen – in de te verhuren zaken, de verpakking of bij behorende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wette lijke voorschriften of indien het betreft wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

10. Wijziging van de overeenkomst
10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoor lijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.

10.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aan gevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering aan de zijde van Power 4 You daardoor worden beïnvloed. Power 4 You zal huurderzo spoedig mogelijk hier van op de hoogte stellen.

10.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwali tatieve consequenties heeft, zal Power 4 You huurder hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Power 4 You daarbij aangeven in hoe verre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

11. Staat, gebruik en verplichtingen
11.1. Huurder is verplicht een redelijke inspectie van de gehuurde zaken uit te voe ren direct bij terbeschikkingstelling en Power 4 You onmiddellijk kennis te geven van eventuele onvolledigheden, schade of defecten. Partijen stellen bij voorbaat vast dat, indien huurder de ontvangstbevestiging van Power 4 You zonder voor noemde melding voor akkoord heeft ondertekend of, bij gebreke daarvan, niet bin nen 24 uur na terbeschikkingstelling de voornoemde melding heeft gemaakt, huur der de gehuurde zaken in goede staat, onder meer betreffende de werking en on derhoud, heeft ontvangen.

11.2. Huurder is verplicht de gehuurde zaken op de overeengekomen einddatum aan Power 4 You te retourneren. Deze gehuurde zaken dienen bij retournering in dezelfde staat (behoudens normale slijtage) te verkeren als waarin huurder ze bij terbeschikkingstelling heeft ontvangen.

11.3. Het is huurder verboden de gehuurde zaken te gebruiken anders dan voor het doel waarvoor de zaken bestemd zijn. Zo is huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat de gehuurde zaken niet worden gebruikt voor een doel dat de vastgestelde ca paciteit ervan overschrijdt of op een wijze die waarschijnlijk leidt tot achteruitgang van de gehuurde zaken (behoudens normale slijtage).

11.4. De gehuurde zaken dienen te worden schoongemaakt voordat deze worden geretourneerd aan Power 4 You.

11.5. Huurder is verplicht om Power 4 You en derden die voor haar werken en haar verzekeraars steeds toegang te geven tot de gehuurde zaken om deze te inspecte ren, te testen, aan te passen, te onderhouden, te herstellen of te vervangen.

11.6. Het is huurder verboden de gehuurde zaken te vervreemden, wederverhuren, onderverhuren, uitlenen of anderszins beschikbaar te stellen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Power 4 You.

11.7. Huurder en alle voor haar werkende personen, waaronder door huurder in geschakelde derden die in opdracht van en/of onder verantwoordelijkheid van huurder de gehuurde zaken bedienen, worden door huurder bekend gemaakt met de gebruikersinstructies en handleidingen betreffende de gehuurde zaken en moe ten in overeenstemming met deze bescheiden handelen. Huurder staat ervoor in dat alle personen die de gehuurde zaken bedienen tijdens de huurperiode be kwaam zijn m.b.t. deze bediening en dat zij voldoen aan de eventueel geldende (wettelijk) verplichtingen, waaronder het beschikken over goedkeuringen, vergun ningen, diploma’s, certificaten en rijbewijzen.

11.8. Huurder is niet bevoegd de gehuurde zaken te verpanden of met een ander beperkt recht te bezwaren en is verplicht om Power 4 You onmiddellijk op de hoogte te stellen van ieder(e) onderzoek naar, beslag op, executie van, inbeslag name van, heffing op de gehuurde zaken en bezwaring daarvan van welke aard dan ook.

11.9. De brandstofkosten van gehuurde zaken zijn voor rekening van huurder. Bij retournering dient het peilniveau van de brandstof tank(s) hetzelfde peilniveau te hebben als bij de terbeschikkingstelling. Vaststelling van het peilniveau door Power 4 You levert dwingend bewijs op jegens huurder, behoudens tegenbewijs van huur
der.

12. Onderhoud/werkingskosten
12.1. Huurder is verplicht de dagelijkse controles op en het dagelijks onderhoud van de gehuurde zaken uit te voeren en neemt deze voor haar rekening. De dage lijkse controles bestaan onder meer uit:
− Minimaal eenmaal per etmaal voor het starten het oliepeil controleren en zo nodig bijvullen;
− Controleren van de koelvloeistofstand in de radiateur bij watergekoelde mo toren en bijvullen;
− Voortdurend controleren van de gehuurde zaken op afwijkende geluiden, lek kage of andere afwijkingen.

12.2. De kosten van onderhoud, reparatie en vervanging als gevolg van normale slijtage van gehuurde zaken komen voor rekening van Power 4 You. In geval van geregeld onderhoud of onverwacht spoedeisend werk dat uit hoofde van een ver plichting van Power 4 You wordt uitgevoerd, blijft huurder de huurprijs verschuldigd voor de tijd dat de gehuurde zaken niet kunnen worden gebruikt, ten zij dit gezien de totale huurperiode onredelijk is.

13. Schade, diefstal/vermissing aan/van gehuurde zaak
13.1. Schade aan de gehuurde zaken, veroorzaakt binnen de periode waarin huur der voor de gehuurde zaken verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan Power 4 You te worden gemeld.

13.2. In geval van diefstal/ vermissing van de gehuurde zaken is huurder verplicht dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking aan Power 4 You te melden en daarvan aangifte te doen bij de politie. Tevens is huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Power 4 You te overleggen.

13.3. Indien huurder verzuimt aangifte te doen en/ of een proces-verbaal van aan gifte aan Power 4 You te overhandigen, geldt de diefstal/ vermissing tussen Power 4 You en huurder als een verduistering door huurder.

13.4. Huurder is jegens Power 4 You aansprakelijk voor schade aan de gehuurde zaken en voor verlies, diefstal en het onbruikbaar of waardeloos worden van de gehuurde zaken. Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een ex pertise wordt uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en/of reinigingskosten aan de gehuurde zaken. De expertise wordt uitgevoerd door een door Power 4 You aangewezen erkend expertisebureau indien Power 4 You dit wenselijk acht en, in andere gevallen, door Power 4 You. De door of namens Power 4 You uitgevoerde expertise komt voor rekening van huurder.

13.5. Bij schade, verlies, diefstal, en het onbruikbaar of waardeloos worden van de gehuurde zaken tijdens de huurperiode is huurder aan Power 4 You de huurprijs tot aan de overeengekomen einddatum verschuldigd.

13.6. Huurder is gehouden de schade te vergoeden die Power 4 You lijdt als gevolg van schade, verlies, diefstal, en het onbruikbaar of waardeloos worden van de ge huurde zaken of onderdelen en/of toebehoren van de gehuurde zaken. Tot de schade die huurder dient te vergoeden, behoort in ieder geval: reparatiekosten, anders dan voor gebruikerssporen door normale slijtage (art. 12.2 (Onder
houd/werkingskosten)); vervangingskosten; stilstandschade; winstderving. 14. Betaling

14.1. Facturen van Power 4 You dienen door huurder binnen 14 dagen na de fac tuurdatum te worden betaald, behoudens afwijkende afspraken. 14.2. Door huurder gedane betalingen strekken – zelfs indien huurder bij de beta ling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kos ten, dan op opeisbare facturen en ten slotte op de facturen die het langst open staan.

14.3. Indien huurder in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Power 4 You rus tende betalingsverplichting dan is huurder over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente plus 4%, met een minimum van 12% per jaar.

14.4. Power 4 You en alle aan Power 4 You gelieerde (rechts)personen zijn (ook onderling) steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van huurder te vorderen hebben te verrekenen met een eventuele tegenvordering van huurder. Huurder is zonder toestemming van Power 4 You niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op Power 4 You te verrekenen. Huurder is niet bevoegd om zijn beta lingsverplichting jegens Power 4 You op te schorten. Huurder komt jegens Power 4 You geen enkel opschortingsrecht toe.

14.5. Huurder is jegens Power 4 You gehouden om voor alle bestaande en alle toe komstige vorderingen van Power 4 You op huurder, uit welke hoofde ook, op eerste verzoek van Power 4 You, (aanvullende) zekerheid te stellen, zodat Power 4 You doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben.

14.6. Indien huurder de gehuurde zaak niet op de overeengekomen einddatum/- moment retourneert, dan verbeurt hij in aanvulling op de reguliere daghuur – die doorloopt tot het einde van de huurperiode zoals omschreven in art. 8.3 (Huurpe riode) – een boete die gelijk is aan de reguliere daghuur per dag of een deel daar van, onverminderd het recht van Power 4 You om volledige schadevergoeding te vorderen.

15. Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding
15.1. Alle vorderingen van Power 4 You op huurder zijn onmiddellijk opeisbaar in dien:
− huurder in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen je gens Power 4 You;
− na het sluiten van de overeenkomst aan Power 4 You ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat huurder niet aan zijn ver plichtingen zal voldoen;
− huurder in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn (huis)bank;
− de aanvraag van de surseance, het faillissement of een (vorm van) schuldsa nering van huurder of een beslag ten laste van huurder op een substantieel deel van de goederen van huurder of op zaken die zich onder huurder bevin den en die in eigendom aan Power 4 You toebehoren.

15.2. In de genoemde gevallen is Power 4 You bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, directe afgifte van het gehuurde te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht om schade vergoeding te vorderen.
15.3. Indien de surseance, het faillissement of een (vorm van) schuldsanering van huurder wordt aangevraagd of uitgesproken of een beslag wordt gelegd ten laste van huurder op een substantieel deel van de goederen van huurder of op zaken die zich onder huurder bevinden is huurder verplicht terstond huurder hiervan op de hoogte te brengen.

16. Incassokosten
16.1. Indien huurder in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Power 4 You rus tende betalingsverplichting dan is huurder, na één betalingsherinnering van Power 4 You, gehouden de buitengerechtelijke kosten van Power 4 You te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 500,00, onverminderd het bedrag van een proceskostenveroordeling bij in vordering in rechte na betwisting.

16.2. Huurder is jegens Power 4 You de door Power 4 You gemaakte gerechtelijk kosten ter verkrijging van betaling verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover huurder aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

17. Aansprakelijkheid
17.1. Power 4 You is verzekerd voor aan derden toegebrachte schade, tot een maxi mumbedrag van € 2.500.000,00 per gebeurtenis, met een maximum van € 5.000.000,00 per jaar. De verzekering is geografisch beperkt tot Europa. Voor spe cifieke door de verzekeraar gedefinieerde categorieën van zaken/diensten kunnen lagere maximumbedragen per gebeurtenis gelden.

17.2. Alle aansprakelijkheid van Power 4 You als gevolg van een gebeurtenis, waar bij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één Gebeurtenis, is be perkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

17.3. Indien de verzekering ter zake een Gebeurtenis geen dekking biedt of de ver zekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Power 4 You be perkt tot maximaal de factuurwaarde van de prestatie van Power 4 You gedurende het tijdsvlak waarin de Gebeurtenis plaatsvond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal de factuur waarde daarvan.

17.4. Aan de zijde van huurder komt niet voor vergoeding in aanmerking: − bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
− schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen Power 4 You die niet met de leiding van het bedrijf belast zijn.

17.5. Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Power 4 You en al dan niet impliciet door Power 4 You gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roeke loosheid van Power 4 You.

17.6. Power 4 You is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van der den namens huurder te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat huurder bij een rechtstreekse aan spraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

17.7. Huurder vrijwaart Power 4 You voor alle aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Power 4 You uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Power 4 You voor een dergelijke aanspraak niet ook jegens huurder aansprakelijk is of de aanspraak – gecumuleerd met een eventuele aanspraak van huurder – de in deze algemene huurvoorwaarden ge noemde maximumaanspraak overtreft. Huurder is dan gehouden ook alle door Power 4 You in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van ver weer te vergoeden.

17.8. Iedere rechtsvordering van huurder jegens Power 4 You vervalt na één jaar nadat huurder daarmee bekend werd en/of diens rechtsvordering jegens Power 4 You geldend kon maken.

18. Overmacht
18.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Power 4 You die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan Power 4 You kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden val len: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Power 4 You afhanke lijk is;sluiting op last van de overheid; stakingen of werkonderbrekingen; het weer; groot en klein molest; aardbevingen; brand; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of dien sten; wegblokkades; en import- of handelsbeperkingen.

18.2. Power 4 You heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Power 4 You haar verbintenis had moeten nakomen.

18.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Power 4 You opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de ver plichtingen door Power 4 You niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

18.4. Indien Power 4 You bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is huurder gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. lever bare deel geen zelfstandige waarde heeft.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen Power 4 You en huurder is onderworpen aan het Ne derlands recht. Toepasselijkheid van het CISG is uitgesloten. Eventuele geschillen ter zake de overeenkomst tussen Power 4 You en huurder dan wel van nadere over eenkomsten en andere handelingen in samenhang met de overeenkomst, zoals bij voorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalin gen, en ongegronde verrijkingen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Ne derlandse rechter en meer specifiek, behoudens toepasselijkheid van art. 93 Rv, de bevoegde rechter te Breda. Power 4 You blijft echter bevoegd huurder te dagvaar den voor de bevoegde rechter van de woonplaats van huurder.

Waarmee kunnen we helpen?

LAat je gegevens achter

En we nemen contact met je op

Aggregaat

Specificaties:

Praesent hendrerit eu ex eget luctus. Maecenas et urna in nunc euismod euismod. Maecenas in hendrerit ex. Nunc dignissim et massa id consequat. Pellentesque diam justo, venenatis ac odio at, facilisis cursus lectus.

  • Adipiscing elit
  • Ut elit tellus, luctus
  • nec ullamcorper mattis
  • pulvinar dapibus leo

Waarmee kunnen we helpen?

LAat je gegevens achter

En we nemen contact met je op